Issue
Title
Authors
Changes in metabolic parameters and glomerular filtration rate in patients with morbid obesity after bariatric surgery
Gussaova S.S., Bobkova I.N., Yashkov Y.I., Bordan N.S., Stavrovskaya E.V., Bekuzarov D.K., Evdoshenko V.V., Fedenko V.V., Malykhina A.I., Struve A.V.
Hyperammonaemia in patients with chronic obstructive pulmonary disease and obesity: association mechanisms, detection rate and correction
Kozhevnikova S.A., Tribuntseva L.V., Budnevsky A.V.
Systemic inflammation in patients with chronic obstructive pulmonary disease and obesity
Ovsyannikov E.S., Avdeev S.N., Budnevsky A.V.
Non-alcoholic fatty liver disease and type 2 diabetes mellitus: issues of the liver fibrosis diagnostics
Anisonyan A.V., Sandler Y.G., Khaimenova T.Y., Keyan V.A., Saliev K.G., Sbikina E.S., Vinnitskaya E.V.
Association of leptin with obesity and hypertension in an ethnic Kyrgyz group
Kerimkulova A.S., Lunegova O.S., Mirrakhimov A.É., Alibaeva N.T., Neronova K.V., Baĭramukova A.A., Mirrakhimov É.M.
The prevalence of abdominal obesity and the association with socioeconomic status in Regions of the Russian Federation, the results of the epidemiological study - ESSE-RF
Zhernakova Y.V., Zheleznova E.A., Chazova I.E., Oshchepkova E.V., Dolgusheva Y.A., Yarovaya E.B., Blinova N.V., Orlovsky A.A., Konosova I.D., Shalnova S.A., Rotar’ O.P., Konradi A.O., Shlyakhto E.V., Boytsov S.A.
Chronic constipation in the practice of a therapist: Features of therapy for comorbidity
Svistunov A.A., Osadchuk M.A., Butorova L.I., Tokmulina G.M.
The role of leptin, adiponectin and insulin-resistance markers in development of early stages of chronic kidney disease and atherosclerosis of carotid arteries in obese patients
Saginova E.A., Gallyamov M.G., Severova M.M., Surkova O.A., Fomin V.V., Ermakov N.V., Rodina A.V., Mukhin N.A., Saginova E.A., Gallyamov M.G., Severova M.M., Surkova O.A., Fomin V.V., Ermakov N.V., Rodina A.V., Mukhin N.A.
Phenotype of obesity and gastroesophageal reflux disease in the context of comorbidity in patients with cardiovascular diseases
Maev I.V., Yurenev G.L., Mironova E.M., Yureneva-Thorzhevskaya T.V.
Adipokines and a risk for metabolic disturbances in different types of female obesity
Selyatitskaya V.G., Pinkhasov B.B., Karapetyan A.R., Kuzminova O.I.
A lipid profile of blood plasm inpatients with metabolic syndrome and manifest disorder ofcarbohydrate metabolism
Medvedeva I.V., Dorodneva E.F., Pugacheva T.A., Bekhikova L.N., Zhuravleva T.D.
Obesity in metabolic syndrome, as well as kidney dysfunction
Sadulaeva I.A., Vasyuk Y.A., Trofimenko O.S., Yushchuk E.N., Ivanova S.V., Shupenina E.Y., Nesterova E.A.
Osteoarthrosis in patients with type 2 diabetes mellitus
Asfandiiarova N.S., Nizov A.A., Nekhaeva T.I., Sakaeva N.A., Filatova T.E., Zhuravleva N.S., Trunina T.P.
Pharmacoepidemiological study of the course of influenza and other acute respiratory viral infections in risk groups
Bulgakova V.A., Poromov A.A., Grekova A.I., Pshenichnaya N.Y., Selkova E.P., Lvov N.I., Leneva I.A., Shestakova I.V., Maleev V.V.
Role of obesity in the development of osteoarthrosis and concomitant diseases
Denisov L.N., Nasonova V.A., Koreshkov G.G., Kashevarova N.G., Denisov L.N., Nasonova V.A., Koreshkov G.G., Kashevarova N.G.
Interrelation of erectile dysfunction with obesity in patients with arterial hypertension
Alekseeva T.A., Shariya M.A., Gamidov S.I., Elfimova E.M., Starostin I.V., Litvin A.Y., Chazova I.E.
Efficacy of metformin in abdominal obesity
Mkrtumian A.M., Markova T.N., Kichigin V.A., Podachina S.V., Zhuchkova S.M.
MiRNAs in the diagnosis of cardiovascular diseases associated with type 2 diabetes mellitus and obesity
Shvangiradze T.A., Bondarenko I.Z., Troshina E.A., Shestakova M.V.
Ghrelin and its role in health and disease
Tereshchenko I.V., Kaiushev P.E.
Adiponectin in health and disease
Tereshchenko I.V., Kamenskikh Y.A., Suslina A.A.
Thromboxane-prostacyclin balance and platelet aggregability in patients with minor cardiac abnormalities
Yagoda A.V., Gladkikh N.N., Yagoda A.V., Gladkikh N.N.
Renal experiences of bariatric surgery in patients with type 2 diabetes mellitus
Larina I.I., Severina A.S., Shamkhalova M.S., Shestakova M.V.
Modifying effect of physical activity on genetic predisposition to obesity
Egorova É.S., Mustafina M.M., Gabbasov R.T., Borisova A.V., Akhmetov I.I.
Ovarian reserve and adipokine levels in reproductive-aged obese women
Durmanova A.K., Otarbayev N.K., Kaiyrlykyzy A., Zhangazieva K.K., Ibrayeva Z.N., Donenbayeva G.B., Zhusupova Z.T., Saidakhmetov А.S., Temirgaliyeva G.S., Salykbayeva Z.K., Tazhigulova Z.M., Yensebayeva А.M., Seksembayeva К.K., Vasilenko О.K., Timanova S., Akkozhina B.
Carbohydrate metabolic disturbances and obstructive sleep apnea syndrome
Oleĭnikov V.É., Sergatskaia N.V.
The epidemiological situation as a factor determining the strategy for reducing mortality in the Russian Federation
Boytsov S.A., Shalnova S.A., Deev A.D.
Gut microbiota and obesity: Pathogenetic relationships and ways to normalize the intestinal microflora
Drapkina O.M., Korneeva O.N.
Impact of sibutramine (meridia) on body composition, peptide YY3-36 and serotonin levels in patients with exogenous constitutional obesity
Vlasova Y.Y., Ametov A.S.
Functional state of the small airways in patients with bronchial asthma associated with obesity
Mineeva E.E., Antonyuk M.V., Yurenko A.V., Gvozdenko T.A.
Adiponectin and parameters of glucose and lipid metabolism at different clinical and morphological stages of non-alcoholic fatty liver disease in patients with abdominal obesity
Komshilova K.A., Troshina E.A., Ershova E.V., Mazurina N.V., Platonova N.M.
Acute-phase serum proteins and adipocytokines in women with type 2 diabetes mellitus: Relationships with body composition and blood glucose fluctuations
Klimontov V.V., Tyan N.V., Fazullina O.N., Myakina N.E., Orlov N.B., Konenkov V.I.
СРАР therapy for obstructive sleep apnea syndrome in patients with carbohydrate metabolic disturbances and type 2 diabetes mellitus
Oleĭnikov V.É., Sergatskaia N.V.
Glycemia normalization in patients with obesity and type 2 diabetes mellitus: bariatric surgery vs pharmacological therapy
Sklyanik I.A., Shestakova E.A., Yurasov A.V., Yashkov Y.I., Shestakova M.V.
Anti-Müllerian hormone as an indicator of reproductive health in women with obesity and concomitant polycystic ovary syndrome
Durmanova A.K., Otarbaev N.K.
Contribution of obesity to renal lesion in patients with type 2 diabetes mellitus
Kutyrina I.M., Savelyeva S.A., Kryachkova A.A., Shestakova M.V.
Influence of visceral obesity on the secretion of adipokines with epicardial adipocytes in patients with coronary heart disease
Gruzdeva O.V., Borodkina A.D., Akbasheva O.E., Dileva Y.A., Antonova L.V., Matveeva V.G., Uchasova E.G., Ivanov S.V., Belik E.V., Fanaskova E.V., Karetnikova V.N., Kokov A.N., Barbarash O.L.
Hormonal aspects of the development of obesity and metabolic syndrome in ethnic groups (by the population of the Chuvash Republic)
Markova T.N., Kichigin V.A., Madianov I.V., Semakina S.M., Diomidova V.N.
Incretin secretion and glucose metabolism in morbidly obese patients in the early and late periods after biliopancreatic diversion
Dedov I.I., Melnichenko G.A., Troshina E.A., Ershova E.V., Mazurina N.V., Ogneva N.A., Yashkov Y.I., Ilyin А.V.
Transcranial physical methods for correction of neuroendocrine and cerebral disorders in adolescent girls with obesity
Bolotova N.V., Aver'ianov A.P., Dronova E.G., Raĭgorodskiĭ I.M., Levit S.V.
Ghrelin deficiency in patients with type 2 diabetes: the relationships with obesity, adipose tissue dysfunction and glucose variability
Klimontov V.V., Bulumbaeva D.M., Fazullina O.N., Orlov N.B., Konenkov V.I.
The status of large vessels in overweight and obesity according to ultrasound findings
Khovaeva Y.B., Batalova A.A., Golovskoy B.V., Gerasimova А.V.
Sex- and age-specific characteristics of arterial hypertension prevalence in type 2 diabetes mellitus patients with obesity
Kazymov M.S., Fishman B.B., Veber V.R., Fishman M.B., Kopina M.N., Kuprin P.E., Kazymov M.S., Fishman B.B., Veber V.R., Fishman M.B., Kopina M.N., Kuprin P.E.
Comparative analysis of ovarian reserve in women with obesity in reproductive period
Grigoryan O.R., Mikheev R.K., Andreeva E.N., Dedov I.I.
Nonalcoholic fatty liver disease without obesity: the problem to be solved
Bueverov A.O., Bogomolov P.O.
REMODELING OF CARDIOVASCULAR SYSTEM AND DEVELOPMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME AND OBESITY: ROLE OF GENES ENOS, SUBUNIT P22-PHOX OF NADPH-OXIDASE AND MTHFR
Saginova E.A., Gallyamov M.G., Balatsky A.V., Kolotvin A.V., Severova M.V., Samokhodskaya L.M., Fomin V.V., Krasnova T.N., Mukhin N.A.
Problems of optimal nutrition of elderly and senile patients with comorbidities against obesity
Starodubova A.V., Varaeva Y.R., Kosyura S.D., Livantsova E.N.
Role of assessment of arterial wall stiffness in predicting carotid artery atherosclerosis in patients with abdominal obesity
Druzhilova O.Y., Druzhilov M.A., Otmakhov V.V., Andreeva E.S., Kuznetsova T.Y.
The role of thyroid hypofunction in development of metabolic syndrome
Demidova T.Y., Galieva O.R., Demidova T.Y., Galieva O.R.
Adipokines and the metabolism of key nutrients in patients with obesity
Kirillova O.O., Vorozhko I.V., Gapparova K.M., Chekhonina I.G., Sentsova T.B., Tutel'ian V.A.
Long-term consequences of polycystic ovary syndrome
Grigoryan O.R., Zhemaite N.S., Volevodz N.N., Andreeva E.N., Melnichenko G.A., Dedov I.I.
1 - 50 of 77 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies